Open Water

Top  Previous  Next

You can run an Open Water meet using the Run Menu or the Open Water Module.

 

Open Water using the Run Menu

Open Water Module